کلینیک دندانپزشکی
دریــــــای نــــور Daryayenoor Dental Clinic


دندانپزشک ممکن است بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت بهداشت صحیح دهان و دندان و تحلیل لثه، بعد از انجام جرمگیری، اقدام به جراحی لثه نماید. در این جراحی، پس از کنار زدن لثه، جرم های زیر لثه را برداشته و سلول های بیمار استخوان را برمی دارد. سپس ناحیه عمل شستشو داده شده، به لثه فرم داده و به محل اولیه بخیه زده می شود. برای محافظت از لثه جراحی شده روی آن با خمیر مخصوص پانسمان می شود.

زمانی که جراح لثه تشخیص دهد که نسوج اطراف دندانها ناسالم بوده و بواسطه اقدامات غیر جراحی قابل ترمیم و بازسازی نیست، اقدامات جدید درمانی با استفاده از تکنیک های کنترل شده میتواند آرامش را برای بیمار ایجاد کند. با پیشرفتهای جدید دارودرمانی و بی حسی های موضعی و کنترل درد در بعضی موارد، روشهای آرامش بخش بیهوشی دهنده در اختیار درمان کننده ها هستند. دندانپزشک بعد از انجام جرمگیری، اقدام به جراحی لثه می نماید. در این جراحی، پس از کنار زدن لثه جرمهای زیر لثه را برداشته و بافت های بیمار استخوان را بر میدارد. سپس ناحیه عمل شستشو داده شده و به لثه فرم داده و به محل اولیه بخیه زده میشود و برای محافظت از لثه جراحی شده روی آن با خمیر مخصوص پانسمان میشود.

کلینیک دندانپزشکی دریای نور
Tehran