×

کارمندان کلینیک دریای نور

نسیم چرکس

(Nasim Charkas)
مسئولیت: مدیر اجرایی

ناهید اکبری

(Nahid Akbari)
مسئولیت: سوپروایزر

مرتضی فرض الهی

(Morteza Farzollahi)
مسئولیت: تحصیلدار

هدیه وکیلی نیا

(Hedieh Vakilinia)
مسئولیت: دستیار دندانپزشک

سحر گودرزی

(sahar Goodarzi)
مسئولیت: پذیرش

بهار فضلعلی

(Bahar Fazlali)
مسئولیت: مسئول C.R.M و سایت

مائده عسگری

(Maedeh Asgari)
مسئولیت: دستیار دندانپزشک

هانیه اسمعیل زاده

(Hanieh Esmaeil zadeh)
مسئولیت: دستیار دندانپزشک