اورژانس دندانپزشکی

به طور معمول شما در یکی از وضعیت‌های زیر ممکن است به درمان یا مشاوره اورژانسی دندانپزشکی نیازمند باشید:

چه مشکلی دارید؟ بر روی دایره کلیک کنید

درد شدید
تورم و عفونت
شکستگی
خونریزی